Our M.E./C.F.S. Training Projects

Jump to the Text in Welsh

Cymraeg

Training on M.E./C.F.S. in Wales

We are delighted to have successfully bid for funding from the National Lottery Community Fund – Wales.

This funding means we will be able to deliver a bilingual face-to-face training event in Cardiff in Spring/Summer 2023.

The National Lottery Community Fund state: We want to give ‘Training on ME/CFS in Wales’ £6000 to help your community thrive.

We will invite members of the Senedd, healthcare professionals, and representatives from local schools, colleges, universities and businesses to attend to learn about this poorly understood disease and create a better understanding around appropriate support and care needs.

We strongly believe that education is the only way forward for this neglected patient community and are very grateful to the National Lottery Community Fund Wales for enabling this step in the right direction.

This training event is solely for residents of/people who work in Wales. Please get in touch if you would like more information.


Welsh Version

Hyfforddiant ar M.E./C.F.S. (Enseffalomyelitis Myalgig/Syndrom Blinder Cronig) yng Nghymru

Rydym yn falch iawn o fod wedi gwneud cais llwyddiannus am arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Cymru.

Mae’r cyllid hwn yn golygu y byddwn yn gallu cynnal digwyddiad hyfforddi wyneb yn wyneb dwyieithog yng Nghaerdydd yn ystod Gwanwyn/Haf 2023.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn datgan: Rydym am roi £6000 i ‘Hyfforddiant ar M.E./C.F.S. yng Nghymru’ i helpu’ch cymuned i ffynnu.

Byddwn yn gwahodd aelodau’r Senedd, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, a chynrychiolwyr o ysgolion, colegau, prifysgolion a busnesau lleol i fod yn bresennol i ddysgu am y clefyd anodd i’w ddeall hwn a chreu gwell dealltwriaeth o anghenion cymorth a gofal priodol.

Credwn yn gryf mai addysg yw’r unig ffordd ymlaen i’r gymuned hon o gleifion sydd wedi’u hesgeuluso ac rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru am alluogi’r cam hwn i’r cyfeiriad cywir.

Mae’r digwyddiad hyfforddi hwn ar gyfer trigolion/pobl sy’n gweithio yng Nghymru yn unig. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Supported by the National Lottery Community Fund - Wales

Order a Free Ticket